Regulamin

Regulamin Serwisu internetowego zamieszkajusiebie.pl

§1 Podstawowe definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Warunki świadczenia usług
§4 Umowa świadczenia usług – Zamieszczanie ogłoszeń
§5 Zawieranie transakcji między użytkownikami
§6 Postępowanie reklamacyjne
§7 Odstąpienie pouczenie obowiązkowe
§8 Odpowiedzialność
§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§10 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
§11 Metody płatności
§12 Postanowienia końcowe


Wstęp

            Niniejszy regulamin reguluje sposób korzystania z wyżej wymienionego Serwisu internetowego, prawa i obowiązki Użytkownika i Serwisu wynikające z obowiązującego prawa.

Regulamin składa się z czterech części, w których znajdują się:
 1. w § od 1 do 3 - ogólne uregulowania niniejszego regulaminu;
 2. w § 4 - proces rejestracji;
 3. w § od 5 do 7 - regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości usług, a także prawo odstąpienia od świadczenia i korzystania z usług;
 4. w § od 8 do 12 - pozostałe uregulowania.

§1 Podstawowe definicje
 
 1. Serwis internetowy/Usługodawca – serwis internetowy dostępny pod adresem zamieszkajusiebie.pl. będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Administrator – zamieszkajusiebie Sp. z o.o., NIP 5632436792, KRS: 0000762584, tel.: 82 56 33 200
 3. Adres – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie rozumie się przez to następujące dane:
 1. siedzibę: al. Armii Krajowej 9 lok 12, w Chełmie 22-100
 2. adres mailowy: biuro@zamieszkajusiebie.pl
 1. Użytkownik/Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Serwisem internetowym.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Serwisem internetowym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Serwisem internetowym a Użytkownikiem, w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem niniejszego Serwisu internetowego, polegająca na dodawaniu i promowaniu ogłoszeń, tj.:
 • portal ogłoszeniowy dotyczący sprzedaży, zakupu, wynajmu nieruchomości, a także dodatkowe funkcje sklepu internetowego z gotowymi projektami domów jednorodzinnych
 • wykonywanie i publikowanie wirtualnych wycieczek – opcja dodatkowa cena usługi ustalana indywidualnie
 • wykonywanie za drukowanych broszur z ofertą nieruchomości – opcja dodatkowa
 • wykonywanie filmów reklamowych oferowanych nieruchomości – opcja dodatkowa cena usługi ustalana indywidualnie
 • wykonywanie zdjęć nieruchomości – opcja dodatkowa cena usługi ustalana indywidualnie
 1. Ogłoszenia mogą załączać właściciele nieruchomości, deweloperzy oraz pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami posiadają ponadto możliwość wykonywania automatycznych eksportów ofert ze swoich systemów na zamieszkajusiebie.pl
 2. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późniejszymi zmianami).
 3. Cennik – informacja o cenach usług.
 4. Pakiet – informacja o możliwej do wystawienia liczbie ofert, inwestycji oraz cenie
  i okresie publikacji.


§ 2 Postanowienia ogólne
 
 1. Serwis internetowy zobowiązuje się do świadczenia usług prezentowania ogłoszeń sprzedającego bez pośredniczenia w samej transakcji w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa, w sposób uregulowany w tym Regulaminie.
 2. Serwis internetowy nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.
 3. Serwis internetowy przestrzega wszelkich przepisów regulujących ochronę danych osobowych Usługobiorców, jakie są przewidziane między innymi ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Serwis internetowy danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zadań serwisu. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Serwis internetowy określone zostały w `Polityce prywatności` Serwisu internetowego.
 4. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do korzystania z Serwisu internetowego konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu.
 5. Administratorem danych osobowych jest Serwis internetowy, a dane te podlegają ochronie zgodnie z ustawą, o której mowa w § 2 ust. 3 oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 3.
 6. Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, chroniąc przede wszystkim dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione.
 7. Administratorem Państwa danych osobowych jest zamieszkajusiebie.pl Sp. z o.o, z siedzibą w Chełmie 22-100, al. Armii Krajowej 9 lok. 12, NIP 5632436792, wpisana do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000762584, tel. 82 56 33 200, e-mail: biuro@zamieszkajusiebie.pl
 8. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
 1. nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Serwis internetowy prowadzi zbiór danych Użytkowników Serwisu internetowego;
 2. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez Serwis internetowy;
 3. ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji, gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;
 4. uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 5. uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
 6. poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
 7. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, o której mowa w § 2 ust. 3 albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest zobowiązany do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Serwis internetowy danych osobowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 2 ust. 3 oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 3. Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych do dochodzenia roszczeń.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji zadań Serwisu internetowego i w zakresie, który nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem.
 5. Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP Użytkowników, którzy korzystali z Serwisu internetowego w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. W takiej sytuacji Usługodawca nie opowiada za zablokowanie dostępu do określonych danych i informacji.

§ 3 Warunki świadczenia usług
 
 1. Serwis internetowy świadczy usługi w drodze elektronicznej.
 2. Usługa, o której mowa w § 3 ust. 1 wymaga dostępu do sieci internetowej.
 3. Korzystać z Serwisu internetowego można 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do przerw technicznych celem poprawy funkcjonalności Serwisu oraz naprawy błędów.
 4. Użytkownik w odpowiednim okienku zaznacza opcję `Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usługi i tylko takim celu`. Jest to niezbędne do zawarcia umowy. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia. Niepodanie danych osobowych będzie równoznaczne z odstąpieniem od zawarcia umowy.
 5. Wymagania niezbędne do korzystania z usług Serwisu internetowego:
 1. urządzenie z dostępem do sieci internetowej,
 2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład:
 • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
 • Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej, z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
 • Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
 • Opera w wersji 12.0 lub nowszej, z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookiem, lub
 • Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies;
 1. dostęp do poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Koszty związane z dostępem do sieci internetowej i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Użytkownika, zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym Użytkownik podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do:
 1. korzystania z Serwisu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie oprogramowania lub urządzeń zakłócających jego pracę,
 2. nierozsyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam),
 3. korzystania z  Serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu,
 4. korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych na Serwisie internetowym jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

§ 4 Umowa świadczenia usług – Zamieszczanie ogłoszeń
 
 1. Rejestracja Konta Użytkownika w Serwisie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność karną za podanie nieprawdziwych danych dotyczących przedmiotu oferty, danych osobowych a w szczególności jeżeli na ich skutek Serwis internetowy lub osoba trzecia dokona niekorzystnego rozporządzania swoim mieniem.
 3. Niezwłocznie po utworzeniu nowego konta, Użytkownik otrzyma drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail link aktywacyjny do potwierdzenia rejestracji w Serwisie internetowym.  Klikając w otrzymany link Użytkownik potwierdza rejestrację i aktywację konta, od tego momentu może dodawać ogłoszenia.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony i nieudostępniania hasła do swojego konta.
 5. Dodając ogłoszenie Użytkownik ma możliwość wyboru odpowiedniego Pakietu. Każdy Pakiet zawiera całkowitą cenę do zapłaty (obowiązującej w walucie obowiązującej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) wraz wysokością przyznanych rabatów (o ile takie zostały przyznane) oraz okresem publikacji ogłoszeń.
 6. W przypadku posiadania przez Użytkownika większej ilości rabatów pochodzących z kilku źródeł/promocji podlegają one sumowaniu tylko w sytuacji, gdy jest to wyraźnie określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu sumowania różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym zakupie.
 7. Z chwilą zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie internetowym usługę uważa się za zrealizowaną, a oferta będzie publikowana przez okres zgonie z wybranym Pakietem wskazanym w Cenniku.
 8. Serwis zastrzega sobie możliwość zmiany cen świadczonych usług i nie wymaga ona  zmiany Regulaminu.
 9. Zamieszczanie ogłoszeń:
 1. zamieszczanie Ogłoszeń przez Użytkownika w Serwisie internetowym odbywa się na podstawie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 2. ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego,
 3. dodanie ogłoszenia realizowane jest przez wypełnienie przez Użytkownika formularza dodawania ogłoszenia,
 4. rejestracja następuje automatycznie po dodaniu Ogłoszenia,
 5. zamieszczanie duplikatów ogłoszeń (nawet usuniętych), mające na celu ominięcie okresów pomiędzy kolejnymi odświeżeniami stanowi naruszenie Regulaminu i jest podstawą do usunięcia ogłoszeń Użytkownika oraz blokady konta,
 6. zamieszczanie ogłoszeń możliwe jest jedynie we właściwej podkategorii,
 7. zamieszczenie ogłoszenia z innej podkategorii stanowi naruszenie Regulaminu i jest podstawą do usunięcia ogłoszeń Użytkownika oraz blokady konta, Użytkownik zobowiązuje się do rzetelnego, zgodnego z prawdą i stanem faktycznym opisu nieruchomości, której ogłoszenie zamieszcza.
 1. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu niepodzielnie i bez ograniczeń prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do treści Ogłoszeń zamieszczanych na Serwisie internetowym.

§ 5 Zawieranie transakcji między użytkownikami
 
 1. Serwis nie zaleca zawierania transakcji na odległość, bez możliwości sprawdzenia nieruchomości przed dokonaniem transakcji.
 2. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami bez udziału Serwisu internetowego.
 3. Serwis internetowy w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach między Użytkownikami, jak również nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 4. Serwis internetowy nie ponosi odpowiedzialności za transakcję podjęte przez Użytkowników korzystających z Serwisu internetowego, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie lub wywiązanie się z nich przez Użytkowników, w tym w szczególności za szkody powstałe wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez sprzedającego lub kupującego.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne
 
 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług reklamy na Serwisie internetowym świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego.
 2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
 3. Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się § 1 ust. 3 w formie pisemnej lub elektronicznej i powinny zawierać:
 • przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie reklamacji, wskazanie i opisanie niezbędnych okoliczności,
 • oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko lub nazwa, adres, adres e-mail).
 1. Powyższe przesłanki stanowią warunek obligatoryjny rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres wskazany w korespondencji listownej.

§ 7 Odstąpienie od umowy
 
 1. Zgodnie z przepisami prawa Użytkownikowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 9, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 9 prawo odstąpienia nie przysługuje od umowy zawartej z Usługodawcą nie przysługuje w sytuacji, gdy spełnienie świadczenia przez Usługodawcę rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 4. W sytuacji odstąpienia przez Konsumenta, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań.
 5. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, przesyłając je na adres wskazany w § 1 ust. 3. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Użytkownik może, ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Serwisu internetowego wskazany w § 1 ust. 3.
 6. Do zachowania terminu określonego w § 7 ust. 3 wystarczy wysłanie oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 7. Serwis internetowy niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
 8. Serwis internetowy niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy.
 9. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

§ 8 Odpowiedzialność
 
 1. Serwis internetowy nie odpowiada za treści (zarówno słowne jak i graficzne), udostępniane przez Użytkowników. W przypadku roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub innych przysługujących im praw, Serwis internetowy będzie kierował je niezwłocznie do Użytkownika, jako podmiotu odpowiedzialnego za treści.
 2. Zgodnie z przepisami prawa autorskiego twórcy, którego autorskie prawa osobiste zostały naruszone bądź zagrożone, przysługuje przede wszystkim roszczenie o zaniechanie tego działania oraz o przywrócenie stanu poprzedniego. Jeśli działanie, które wywołało naruszenie, było zawinione twórca może domagać się zasądzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
 3. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dobrowolnie je rozpowszechniania. Serwis internetowy nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne. Użytkownik oświadcza, że:
 1. jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych,
 2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących innych osób niż Użytkownik odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą.
 1. Użytkownik nie jest uprawniony do:
 1. zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej, której dane te dotyczą,
 2. zamieszczania treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności Serwisu internetowego.
 1.  Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika treści, które mogłyby w szczególności:
 1. działać z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
 2. zamieszczonych w złej wierze bądź takich, które mogły by być za takie uznane,
 3. naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności, zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne,
 4. być obraźliwe bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe,
 5. naruszać słuszne interesy Serwisu internetowego,
 6. rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 7. naruszać w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe,
 8. propagować poglądy nazistowskie, faszystowskie i im podobne,
 1. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią bądź organ władzy państwowej Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkownika, w sytuacji stwierdzenia, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Serwis internetowy nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu internetowego i jego dostępności przez całą dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego ze względów technicznych.
 3. Serwis internetowy nie odpowiada za ewentualne szkody urządzeń które korzystają z serwisu, restart urządzenia albo utrata danych na urządzeniu.
 4. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji podawanych przez Użytkownika.
 5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca może zawiesić świadczenie usług bądź rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę poprzez wyłączenie/usunięcie aktywnych usług.
 6. Usługodawca nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek gwarancji ani wyraźnej, ani domniemanej, co do efektów i przydatności do określonych zastosowań funkcjonalności Systemu internetowego oraz jakości i ekonomicznych rezultatów jego działania.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Użytkowników, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych przez nich z innymi Użytkownikami, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość,  bezpieczeństwo, legalność, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez odwiedzających umowy z Użytkownikiem, a w szczególności związane z dokonanymi rezerwacjami, zapytaniami czy zawartymi umowami.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 • zmiany parametrów i funkcjonalności kont Użytkowników;
 • cech użytkowych i możliwości Serwisu internetowego, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i jego funkcjonalności;
 • okresowego wyłączenia Serwisu internetowego, związanego w szczególności z jego modyfikacją, konserwacją i naprawą;
 • usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisu internetowego lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu internetowego,
 • zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisu internetowego w stosunku do Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 
 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. Użytkownik posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń: a) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, b) zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
 3. Użytkownik może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution), dostępna pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR, stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy usług.
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu, tj. Serwis internetowy i Usługobiorca wyrażą na to zgodę.

§ 10 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 
    1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Użytkowników nie będących konsumentami
    2. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym, bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem, że wysłał Użytkownikowi stosowne oświadczenie.
    3. Odpowiedzialność Serwisu internetowego z tytułu rękojmi za usługę wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
    4. Odpowiedzialność Serwisu internetowego jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości 1000 zł netto. Serwis internetowy ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
    5. Wszelkie spory między Serwisem internetowym a Użytkownikiem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu internetowego.

§ 11 Metody płatności
 
 1. Płatności mogą być dokonywane przelewem na rachunek bankowy o numerze: 16 1140 2004 0000 3102 7985 0652 lub poprzez płatność elektroniczna kartą kredytową lub debetową albo przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU.
 2. Serwis dokumentuje sprzedaż usługi, zgodnie z żądaniem Użytkownika paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT jest dostarczany Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e-mail. Na wszystkie zamówione usługi w Serwisie internetowym Usługodawca ma możliwość wystawienia faktury VAT.

§ 12 Postanowienia końcowe
 
 1. Serwis internetowy przestrzega wszelkie prawa Użytkowników przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa.
 2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Użytkownika.
 3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (grafika, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Serwisu internetowego skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 4. Właściciel Serwisu, jako administrator danych osobowych, informuje, iż:
 • podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia,
 • osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał,
 • podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ustawy, o której mowa w § 2 ust. 3 oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat,
 • osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych Serwisu internetowego nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:
 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 3. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 4. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 5. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
 
 1. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego.
 2. Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie:
 1. zmiany przepisów prawa,
 2. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
 3. zmiany danych Serwisu internetowego, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
 1. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na usługi w trakcie realizacji bądź zrealizowane. Serwis internetowy o zamierzonej zmianie informuje na stronie internetowej, na której prowadzony jest Serwis internetowy z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Użytkownicy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi według wyboru Użytkownika będącego Konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Użytkownicy Serwisu internetowego mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej, na której Serwis internetowy jest prowadzony oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Komercyjne wykorzystanie Regulaminu może zostać dokonane wyłącznie za wyraźną zgodą Usługodawcy.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r.


 

zostaw swój email

interesują Cię nowe oferty lub wiadomości z rynku nieruchomości?
zapisz się do naszego newslettera